REGELING OVERBLIJVEN
Algemeen
 1. De organisatie van het overblijven op school zal worden geregeld door een overblijfcommissie die uit minimaal drie leden zal bestaan.
 2. De overblijfcommissie valt organisatorisch onder het bestuur van de eerste Hoogeveense Montessorischool.
 3. Het werk als commissielid is uitgesloten van vrijwilligersvergoeding.
 4. De schooldirecteur is geen lid van de commissie, maar mag als toehoorder aanwezig zijn bij overleggen.
 5. De overblijfcommissie rapporteert aan het bestuur minstens 1x per schooljaar en verder wanneer zij dat wenselijk acht.
 6. De schooldirecteur kan altijd de overblijfcommissie vragen naar de gang van zaken of bepaalde onderwerpen met betrekking tot het overblijven.
 7. De overblijfcommissie overlegt structureel 14 dagen na ieder incassodatum met een maximum van 4x per schooljaar.  De agenda wordt vooraf toegestuurd naar de schooldirecteur en de commissieleden.
 8. De notulen van het overleg worden ook naar het bestuur gezonden.
 9. De overblijfcommissie houdt 1x per jaar, in de tweede helft van het schooljaar, een klanttevredenheidonderzoek onder de deelnemende ouders en/of verzorgers.
 10. De overblijfcommissie is verantwoordelijk voor de verwerking van de uitkomsten van het onderzoek.
 11. Uitkomsten van het tevredenheidonderzoek worden meegenomen in de jaarlijkse update van de overblijfregeling.
 12. De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het overblijven ligt bij de overblijfcommissie.
 13. Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor de overblijfregeling.
 
Overblijven
 1. Overblijven volgens de regeling is mogelijk wanneer het kind zowel de ochtend als de middag op school is of verwacht wordt te zijn.
 2. Ouders en of verzorgers van de deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het meegeven van gepast eten en drinken. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het eet- en drinkgedrag van hun kinderen. De overblijfkracht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor lege bekers en broodtrommels.
 3. Bijzondere zaken zoals medicijngebruik en allergieën moeten gemeld zijn bij de schooldirectie.
 4. Overige afspraken rondom het overblijven staan vermeld in het document ‘Overblijfafspraken eerste Montessorischool Hoogeveen’. Dit document ontvangt iedere ouder/verzorger bij aanvang overblijven en op verzoek. Ook is het aanwezig op de prikborden bij de klaslokalen.
 
Betaling
 1. De bijdrage per kind als vergoeding voor het overblijven wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld door de overblijfcommissie in overleg met het bestuur.
 2. Structureel overblijven in het schooljaar kost € 0,75 per keer per kind.
 3. Incidenteel overblijven op school kost in het schooljaar € 1,00 per keer per kind.
 4. Betaling van het structureel overblijven geschiedt in 1x keer aan het begin van het schooljaar of per kwartaal, dus in 4 termijnen, vooraf per automatische incasso. Betaling van incidentele afname geschiedt vooraf contant bij de overblijfkracht.
 5. Voor kinderen die gaandeweg het schooljaar instromen bij het structureel overblijven, is betaling verschuldigd vanaf de eerste week dat structureel wordt overgebleven.
 6. Betalingen van instromers worden meegenomen bij de eerstvolgende incassodatum.
 7. Deelnemers van de overblijfregeling die deze willen stopzetten, kunnen dat doen per eind van iedere maand. De deelnemer zorgt zelf voor de stopzetting van de automatische incasso. De overblijfcommissie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het stopzetten van  de automatische incasso.
 8. Over de maand(en) van de incassoperiode dat géén gebruik is gemaakt van de overblijfregeling, zal restitutie volgen bij de eerst volgende incassodatum. Deelnemers van de regeling betalen dus daadwerkelijk voor het gebruik.
 9. Indien een kind langer dan twee weken aaneengesloten afwezig is, is restitutie mogelijk van de dagen dat het kind niet van de overblijfregeling gebruik heeft gemaakt. De deelnemer zal zelf aanvraag moeten doen voor restitutie. De aanvraag zal worden vergeleken met de presentielijst van de overblijfkracht. De presentielijst is hierbij leidend.
 10. Restitutie van een afwezigheidperiode zal op de eerst volgende incassodatum plaats vinden.
 
Niet betalers
 1. Van kinderen waarvan blijkt dat de bijdrage voor de overblijfregeling niet is betaald (bv. door storneren van het bedrag), geeft de overblijfcommissie de informatie door aan de schooldirecteur. Dit in het kader van een integrale aanpak van `niet betalers’.
 2. De schooldirecteur bepaald wie wanneer welke stappen onderneemt ten aanzien van achterstallige betalingen van de overblijfregeling.
 
Kascommissie
 1. Een kascommissie bestaat uit 2 personen die geen zitting hebben in de overblijfcommissie.
 2. De kascommissie controleert jaarlijks eenmalig de inkomsten en uitgaven van de overblijfregeling.
 
Communicatie
 1. De overblijfcommissie publiceert minstens twee keer per jaar in het weeknieuws van de school.
 2. Jaarlijks zal de geactualiseerde overblijfregeling aan alle ouders en/of verzorgers worden meegestuurd met de brief over de te betalen schoolbijdrage.
 3. De overblijfregeling wordt ook uitgereikt aan de ouders en/of verzorgers waarvan de kinderen nieuw op school komen en aan de ouders en/of verzorgers die informatie over de school opvragen met als intentie hun kind(eren) in te schrijven bij de school.
 
Klachten
 1. Deelnemers die een klacht hebben met betrekking tot het overblijven, de overblijfkracht of de overblijfcommissie kunnen in eerste instantie terecht bij de overblijfcommissie.
 2. De persoon die de klacht heeft gedeponeerd, krijgt zo spoedig mogelijk een bericht van de overblijfcommissie over de ontvangst van de klacht en de verdere afhandeling.
 
 Afspraken
Dit overzicht is een zogenaamd ‘dynamisch document’. Dat wil zeggen dat de regels en afspraken niet statisch/star/rigide zijn, maar dat continu wordt gekeken of de afspraken nog steeds passen bij de actuele situatie en of ze nog steeds er voor zorgen dat ze het doel bereiken waarvoor ze zijn opgesteld.
 1. Overblijfkrachten zijn iets voor 12 uur in de klas.
 2. Overblijfkrachten en leerkrachten hebben zowel aan het begin van de pauze als ook aan het eind een concreet overdrachtmoment waarin o.a. wordt vermeld welke leerlingen afwezig zijn en of er nog bijzonderheden zijn (bv. ruzie in de fruitpauze). Hiervoor dienen de overblijfkrachten iets vóór 12.00 uur in de klas te zijn, zodat de leerkrachten op tijd kunnen gaan eten, en ze horen aan het eind van de pauze te blijven tot de leerkracht in de klas is.
 3. Zodra de overdracht aan het begin is geweest, verlaat de leerkracht het lokaal en berust de leiding bij de overblijfkracht. Zodra de overdracht aan het eind is geweest, verlaat de overblijfkracht het lokaal en berust de leiding bij de leerkracht.
 4. Overblijfkrachten zorgen voor een moment van stilte voor het eten.
 5. De leerlingen eten van 12.00 tot 12.15 uur met een uitloop naar 12.20 voor de rustige eters.
 6. Leerlingen die nog niet klaar zijn met het eten mogen niet door anderen worden gestoord.
 7. Tijdens het eten zitten de leerlingen op een stoel en aan tafel. Er wordt dus niet door de klas gelopen/gerend.
 8. Wanneer een leerling tijdens eten de klas wil verlaten, om wat voor reden dan ook, moet deze eerst toestemming vragen aan de overblijfkracht.
 9. Overblijfkrachten zijn wel verantwoordelijk voor orde in de klas, maar niet verantwoordelijk voor lege broodtrommels en drinkbekers.
 10. De leerlingen zijn buiten van 12.15 tot 12.55 uur. Als het door (weers)omstandigheden niet mogelijk is om buiten te zijn, dan blijven de leerlingen binnen.
 11. De overblijfkrachten bepalen in onderling overleg of de leerlingen binnen moeten blijven.
 12. Kinderen die met slecht weer toch naar buiten willen mogen dat, maar blijven dan ook buiten.
 13. Vanaf het moment dat de leerlingen buiten zijn, mogen ze alleen met toestemming van hun eigen overblijfkracht naar binnen (bv. voor wc-bezoek). Het kind gaat alleen naar binnen, m.u.v. onderbouw (die gaan onder volwassen begeleiding).
 14. Zowel aan de zijde van het voetbalveld als aan de zijde van de tafeltennistafel zijn altijd minstens twee overblijfkrachten aanwezig.
 15. Alle leerlingen blijven tijdens de pauze op het schoolterrein, dus binnen de hekken. Alleen wanneer iemand een bal moet ophalen, geldt de volgende uitzondering: ballen buiten het hek worden alleen opgehaald door degene die de bal over het hek heeft geschoten, tenzij dit iemand is uit groep 6 of lager. In dat geval haalt één persoon uit groep 7 of 8 de bal op.
 16. Leerlingen van de onderbouw mogen niet rondom de hele school. Zij mogen alleen aan de kant van de tafeltennistafel spelen.
 17. Geen stokken/stenen op het speelterrein. Deze inleveren bij de overblijfjuf.
 18. Geen hockeysticks op het speelterrein.
 19. Voetballen alleen op het voetbalveld.
 20. De overblijfjuffen bepalen of de schuur open gaat en het kind dat speelgoed pakt of krijgt uit de schuur brengt dit ook weer terug. Niet teveel speelgoed in één keer naar buiten. Dit om overzicht te kunnen houden.
 21. Ballen op het dak voor 13.00 uur er af halen samen met de overblijfjuf of leerkracht.
 22. Er wordt niet op de hekken gestaan of er over heen geklommen. Hierdoor gaan de hekken te snel stuk. Om aan de buitenzijde van het hek te komen (bv. om een bal op te halen), loop je door het open hek aan de voorzijde.
 23. De zandbak is voor iedereen. Er wordt daar niet met zand gegooid.
 24. Bij naar binnen gaan: niet rennen en/of schreeuwen.
 25. Bij naar binnen gaan altijd schoenen vegen.
 26. Bij ongelukken de desbetreffende overblijfjuf mee naar binnen met het kind. In geval van calamiteiten de directie inschakelen.
 27. Bij lichamelijke klachten of andere problemen in overleg gaan met desbetreffende leerkracht en/of BHV-er.
 28. Ruzies/conflicten zo goed mogelijk oplossen met de kinderen samen. Lukt dat niet, dan naar leerkracht of Obrecht.
 29. Kinderen die thuis eten, mogen pas vanaf 12.50 uur op school zijn.
 30. Om 12.55 uur wordt de bel geluid voor alle leerlingen als signaal dat de leerlingen weer naar de klas toe moeten.
 
Wij wensen uw kind een prettig verblijf,
De overblijfcommissie,
* Geke Prakken

* Carl Streutker