Vakgebieden


De basisvaardigheden schrijven en lezen: 
Geheel naar de geest van Maria Montessori beginnen de kinderen met schrijven en lezen als ze daar aan toe zijn. Dit kan dus op ieder moment en meestal ergens tussen het derde en vijfde levensjaar het geval zijn. Let wel, het gaat hier om het begin van interesse in letters ( en woorden), de fase van ontluikende geletterdheid. In het Montessori-onderwijs is het kind eerst met voornamelijk ‘voelen’, benoemen en schrijven van letters bezig, waarna de ontwikkeling van echt lezen volgt. De verdere ontwikkeling van het lezen door de school heen loopt aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen in groep 3 en vanaf groep 4 met de methode Leeslijn. Naast technisch lezen wordt ook veel aandacht geschonken aan begrijpend lezen. Hiertoe gebruiken wij de methode Goed Gelezen welke wij qua werkvorm en inhoud hebben ingevoerd in onze Montessorischool. Het schrijfproces start veelal in de onderbouw en krijgt nader vorm in de middenbouw. Hiertoe is de methode Novoskript aangeschaft. Binnen deze methode is ruimte voor de fijne- en grove motoriek. 
 
De taalontwikkeling:
Ook bij de algemene ontwikkeling van de taal maakt onze school zoveel mogelijk gebruik van stimulerend en zelfstandig uit te voeren leermateriaal. Hierbij komen alle aspecten van onze taal aan bod. Naast bovengenoemde leesontwikkeling zijn dat: doorzien van betekenis en organisatie van teksten, verschillende soorten teksten kunnen lezen, kunnen samenvatten en stellen, woord benoemen en zinsontleden, creatief met taal overweg kunnen (taalspellen, toneel, gedichten, musical enz.), vrije expressie en spelling. Als basis wordt veelal specifiek Montessori materiaal (o.a. de Taalsets) gebruikt. Ter ondersteuning van het onderdeel spelling gebruiken we de methode Staal 
 
Het rekenen:
Voor de rekenontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het prachtige -en nog steeds unieke!- Montessorirekenmateriaal en de methode Wereld in Getallen. Door een combinatie van het werken met deze methode en het Montessorimateriaal ervaren de kinderen wat er feitelijk gebeurt als ze een vermenigvuldiging maken, of werken met tiendelige breuken. Tijdsplanning en overzicht vormen voor de leerlingen een belangrijk onderdeel tijdens het zelfstandig werken. Vanaf groep 3 wordt gestimuleerd dat leerlingen leren klokkijken. Een eigen horloge is daarbij een handig en motiverend hulpmiddel.  
 
Het kosmisch onderwijs:
Op onze school geven wij in principe geen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieu-educatie als aparte vakken. De wereld is één geheel. Wij vinden daarom ook, dat deze afzonderlijke vakken in samenhang moeten worden aangeboden. Dat doen wij zoveel mogelijk in ’projectvorm’. In Montessoritermen noemen wij dit Kosmisch Onderwijs. Er wordt gewerkt met de methode Davinci.

Expressie activiteiten:
Aan beeldend vormen en dramatische vorming wordt veel aandacht besteed. Dit gebeurt zowel op initiatief van de leerkracht als op initiatief van het kind. Vaak is er een band met een thema uit het kosmisch onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om een verwerkingsopdracht.

Bekijk voor meer informatie over de vakken: Godsdienst/HVO, Muziek en Gym onze digitale versie van de schoolgids.