Ouders


Het belang van de betrokkenheid van de ouders:  
Ouders participeren op een belangrijke manier in het schoolgebeuren: zo bieden zij bijvoorbeeld ondersteuning bij het zogenaamde niveaulezen (leesouders). Ook zijn zij onmisbaar bij het uitvoeren van feesten en evenementen als schoolreisjes en sportdagen. Ouders kunnen zich zowel individueel voor de school inzetten, als actief zijn via allerlei commissies, waarover u in onderstaande paragrafen meer kunt lezen.
 
Bestuur:
Montessorischool "Het Element" valt onder de verantwoordelijkheid van de ‘Stichting 1e Montessorischool Hoogeveen’. De stichting heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele gang van zaken in de school. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, die op school ter inzage liggen. Het bestuur van deze stichting -bestaande uit vijf tot maximaal zeven leden- wordt gevormd uit ouders van kinderen die de school bezoeken. Elk jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een daartoe opgesteld rooster. De bestuursleden zorgen d.m.v. het volgen van cursussen, het bijwonen van relevante bijeenkomsten en het lezen van vakliteratuur, dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in onderwijsland.
 
Medezeggenschapsraad (MR):
De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. Het hoofddoel van een medezeggenschapsraad is het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

De leden hebben zitting zonder ‘last of ruggespraak’. Dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen, op basis van eigen inzicht en overtuiging. De medezeggenschapsraad komt ongeveer eens in de 8 weken bij elkaar.

Wat doet de MR?

De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft ook ongevraagd kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

• verbetering van het onderwijs

• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)

• het schoolplan

• de besteding van geld en gebouwen

• het vaststellen van vakanties en vrije dagen

• communicatie en betrokkenheid naar ouders

• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg

• veiligheid (in en rond de school).

Waarom is er een MR

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders, als consumenten, hebben belang bij goed onderwijs.

Bereikbaarheid MR

Natuurlijk kunt u de leden van de MR altijd direct aanspreken op school. Via onze contactpagina kunt u de MR mailen. De secretaris zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.


De oudercommissie (OC):
De oudercommissie (OC) biedt het team de helpende hand als er bijzondere activiteiten, al of niet voor de leerlingen, georganiseerd moeten worden. Voorbeelden zijn het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Jaarfeest, de Lentelunch, etc. Ook het verzorgen van de thee & koffie tijdens een ouderavond is een taak voor de OC.