Communicatie

 
Verslaggeving:
Drie maal per jaar in oktober / november, in februari en mei / juni, vindt er een oudergesprek plaats. Bij het eerste gesprek is uw kind ook uitgenodigd en hebben we een gesprekje over het welbevinden in de klas. In het tweede en derde oudergesprek wordt het verslagboek mondeling toegelicht en is er ruimte voor vragen.  In het verslag treft u informatie aan over de sociale, emotionele-, cognitieve- en creatieve ontwikkeling. De gesprekken zijn zo gepland dat wij de CITO-scores ook kunnen meenemen in het gesprek.  
 
Info-avonden
Op onze school zijn jaarlijks diverse ouderavonden. De ouderavond is bedoeld om u met elkaar kennis te laten maken en om het reilen en zeilen in de groep te bespreken. Ook de ouderactiviteiten zullen ter sprake komen. Op een algemene ouderavond wordt informatie gegeven betreffende de achtergronden van het Montessori-onderwijs en/of betreffende een opvoedkundig onderwerp. Ook organiseren wij thema-avonden waar een bepaald onderwijskundig thema centraal staat.

Weeknieuws: 
Het Weeknieuws is belangrijk voor de communicatie tussen school en ouders. U wordt hierin op de hoogte gehouden van de activiteiten op zowel schoolbreed / bouwbreed / groepsbreed niveau. Er staan algemene mededelingen in en van tijd tot tijd een oproep, als er hulp van de ouders nodig is. Het Weeknieuws verschijnt bijna wekelijks op de woensdag en wordt digitaal verspreid. U moet zich hier zelf op abonneren middels de link op onze website.  Tevens hangt er een papieren versie op ons informatieprikbord bij de hoofdingang.

Privacy:
Leerlinggegevens zijn persoonsgebonden en daarmee vertrouwelijk van aard. Deze gegevens worden in principe nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders aan derden verstrekt. Indien extern onderzoek noodzakelijk blijkt, wordt hieromtrent vooraf met de ouders gecommuniceerd. Fotoreportages worden intern gedeeld met de ouders. Hiermee proberen wij de privacy van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen. 

Vertrouwenspersoon:
Wij hebben op school een vertrouwenspersoon. In de schoolgids treft u de contactgegevens.