Leerzorg

Leerlingvolgsysteem:
De leerkrachten verwerken de resultaten digitaal in de leerling administratie en het leerlingvolgsysteem. Naast de wekelijkse registratie vindt er minimaal twee keer per schooljaar een zogenaamd signaleringsonderzoek plaats. De kinderen worden getoetst op het gebied van technisch- en begrijpend lezen, spelling- en rekenvaardigheid. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van Cito LOVS. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de intern begeleider in een leerlingbespreking en de gegevens worden verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem. Per kind wordt vastgesteld of vervolgonderzoek of specifieke begeleiding noodzakelijk is. Om de 10 weken vindt per groep een groepsbespreking en indien nodig een leerlingbespreking plaats.
 
Handelingsgericht werken:
Alle leerlingen hebben zorg nodig. Leerlingen verschillen in de mate waarin en de manier waarop zij zorg nodig hebben. Handelingsgericht werken is een werkwijze voor het omgaan op school met die verschillen tussen kinderen binnen een groep. Het daarbij denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. Dit komt tot uiting in het pro-actief denken en handelen van de leerkracht: Hoe kan ik mijn onderwijs afstemmen op dit kind en wat moet ik daarvoor doen? 
 
Groepsoverzicht en groepsplan:
Om de sociale ontwikkeling in de groep te bevorderen en het klassenmanagement voor de leerkracht uitvoerbaar te houden worden de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen zoveel mogelijk geclusterd. Dit gebeurt door middel van een groepsoverzicht dat wordt samengesteld aan de hand van observaties, gesprekken met leerlingen en eventueel ouders, resultaten van de methode gebonden toetsen en de toetsen van Cito leerling- volgsysteem. Het groepsoverzicht vermeldt op basis van clustering in ieder geval 3 groepen: de Basisgroep, de Plusgroep (leerlingen die verrijking en verdieping nodig hebben) en de Intensieve groep (leerlingen die instructie en/of extra oefening nodig hebben). Groepsoverzichten worden per groep en per vak opgesteld. Uit dit groepsoverzicht wordt het afgestemde onderwijsaanbod vastgelegd in het groepsplan. Daarin staat voor de drie groepen beschreven welke onderwijsdoelen behaald moeten worden, welke lesmaterialen daarbij gebruikt worden, welke instructie gegeven wordt, hoe dat georganiseerd wordt en hoe de resultaten gemeten worden. Op dit moment wordt er met 4 periodes van 10 weken gewerkt. Na elke periode van het werken met een groepsplan vindt er een evaluatie plaats. Daarin worden de behaalde resultaten verzameld en de ontwikkeling van de onderwijsbehoeften in kaart gebracht als basis voor een volgende groepsplan. Op basis van de verzamelde evaluatiegegevens komen alle leerlingen automatisch in een groepsbespreking (gecoördineerd door de intern begeleider) aan de orde. Dit gebeurt 4 keer per jaar.

Intern begeleider:
De intern begeleider (IB-er) coördineert de zorg van de leerlingen. Dit kan zijn op het gebied van lezen, taal rekenen enz. of op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit houdt o.a. in: het adviseren en begeleiden van groepsleerkrachten bij het maken van groepsplannen en handelingsplannen,  het bewaken en bijhouden van toetsgegevens en evaluaties. Zij onderhoudt ook de contacten met externe zorgpartners, zoals bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin en het Samenwerkingsverband.