Visie


Op Montessorischool "Het Element" staan kinderen centraal. Elk kind krijgt die aandacht dat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarvoor is de leeromgeving geschikt gemaakt met uitdagende materialen en leermiddelen die typerend zijn voor het Montessorionderwijs. Kinderen hebben alle kans en ruimte om te experimenteren, zelf te ontdekken en daar verbaasd of enthousiast over te zijn.

Kinderen presteren optimaal in een veilige omgeving en dat past naadloos in de uitgangspunten van het Montessorionderwijs waarbij zelfwerkzaamheid een sleutelwoord is. Onze leerkrachten zijn geschoold om daar professioneel op in te spelen; zij scheppen een veilig pedagogisch klimaat met vrijheid en ruimte voor kinderen. Zij stimuleren kinderen in hun eigen 
ontwikkeling. Vrijheid betekent niet vrijblijvendheid: kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te 
dragen binnen duidelijke grenzen en leerroutes.

Leerkrachten volgen het leerproces van elk kind en streven naar optimale leeropbrengsten voor elke leerling. De ontwikkeling van kinderen wordt nauwkeurig gevolgd en daarbij wordt rekening 
gehouden met de ontwikkelingsfase van elk kind. Iedere leerling mag groeien in kennis, creativiteit 
en sociale vaardigheden en daarvoor bieden onze heterogene groepen alle kansen.


Doel:
Het doel van de school is de noodzakelijke hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij/zij deel uitmaakt.
 
Leeromgeving:
Ook op onze school schept het team een leeromgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen de kinderen en hun ontwikkelingsniveau hebben gevolgen voor onze manier van werken: Wij proberen met deze verschillen rekening te houden en (leer-)stof aan te bieden op niveau. Daar komt nog bij dat in een Montessorigroep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten, waardoor zij op veel verschillende manieren met elkaar kunnen en moeten samenwerken.
 
Vrije werkkeuze:
Tijdens het dagelijkse werken in de groep is voldoende ruimte voor de spontane belangstelling van de kinderen. Er zijn kaders vastgesteld, waarbinnen onze leerlingen de ruimte krijgen om zelf te plannen en zelf te ontdekken. (‘Vrijheid in gebondenheid’.) Kinderen kiezen eigen werkjes binnen de vakgebieden. Daarnaast leren we de kinderen om een verantwoorde planning te maken met een juiste verhouding tussen keuzewerk en werk dat ingepland moet worden. Uiteindelijk moeten alle leerinhouden wel verwerkt worden. De leerkracht heeft tijdens de werkplanning in veel gevallen de rol van begeleider en bewaakt het proces. Montessorimateriaal kan bij de verwerking van leerinhouden een belangrijk middel zijn. Het is aantrekkelijk en uitdagend materiaal en biedt de mogelijkheid aan leerlingen om individueel, of in kleine groepjes te werken. Naast ruimte voor de hier bedoelde vrije werkkeuze geven de leerkrachten ook groepsinstructies, waarna de verwerking van de leerstof / het toepassen van vaardigheden weer zoveel mogelijk individueel plaatsvindt.
 
Taak van de leerkracht:
Met individuele- en groepslessen stimuleert en begeleidt de leerkracht het leerproces van ieder kind. Het kind wordt aangemoedigd om het niveau te behalen dat voor hem of haar haalbaar is in relatie met het aantal maanden onderwijs. Steeds worden er wegen gezocht om het kind daartoe innerlijk te motiveren. De beoordeling en de bespreking van de werkzaamheden van het kind vindt plaats in het licht van de mogelijkheden van ieder kind individueel. Er worden op een Montessorischool geen rapportcijfers gegeven.

Het pedagogisch klimaat van de school:
Binnen onze school wordt allereerst daadwerkelijk werk gemaakt van de slogan: ‘leer mij het zelf te doen!’. Uw kind leert niet alleen zelfstandig allerlei kennis en inzichten tot zich te nemen, maar ook om ‘op eigen benen te staan’ in de ruimste zin van het  woord: hij plant zelf zijn bezigheden en maakt hierover (werk)afspraken met de leerkracht en medeleerlingen. Kortom: uw kind krijgt (zelf)verantwoordelijkheid en een grote mate van vrijheid. De basis hiervoor is een goede band tussen de leerkracht en uw kind. Uw kind wordt vanuit een positieve houding benaderd. Daarbij hoort ook dat fouten maken mag, of beter gezegd: normaal.

Is uw kind bijna 4 en overweegt u om te kiezen voor het Montessorionderwijs?
Hieronder treft u een link met uitgebreide informatie over ons onderwijs:

www.kiezenvoormontessori.nl